FUNDATIA EnRoHu
PÉTER BOD ALBA IULIA
Statutul Fundaţiei

STATUTUL FUNDATIEI BOD PETER

Fundatia este constituitâ de fondatorul unic  Gudor Botond.

DISPOZITII GENERALE

1.         Fundaţia functionează ca persoană juridicâ românâ în baza prezentului statut de funţionare şi a legislatiei în vigoare.

2.         Fundaţia s-a constituit în conformitate cu prevederile Legii nr.21/1924, a Regulamentului nr. 772/1924 şi a Decretului nr. 3l/1954.

3.         Fundatia este persoanâ juridicâ Românâ de drept comun, fără scop patrimonial, este apolitic, independentă de altă persoană juridică.

II. DENUMIREA, SEDIUL, DURATA DE FUNCŢIONARE

4.         Denumirea fundaţiei este" BOD PETER"

5.         Sediul fundasiei este in Mun. Alba lulia, str. Regina Maria nr. 7, jud. Alba.

6.         Durata de funqionare a fundatiei este nedeterminatâ.

7.         În vederea atingerii scopultii propus, fundatia işi poate deschide filiale în ţarâ şi străinătate.

III. SCOPUL FUNDAŢIEI

8. Fundaţia se constituie pentru ingrijirea memoriei şi publicaţiilor ilustrului istoric şi om de cultură Bod Peter (1712-1769), şi pentru scopuri educationale.

Fundatia are caracter educativ, ştiinţific, cultural şi social şi va avea ca principale scopuri şi obiective următoarele:

a.         îngrijirea operei şi a publicatiilor edite şi inedite ale lui Bod Peter, precum şi influenţei spiritualităţii baroc, în culturâ şi artă;

b.         acordarea unu sprijin material, moral şi ştiintific la protejarea, conservarea, şi dezvoltarea centrului memorial Bod Peter din Ighiu precum şi a bisericii în stil baroc aparţinând epoci sale.

c.         acordarea unui sprijin material şi moral pentru modernizarea învâtâmântului;

d.         sprijinirea organizarea şi intărirea reţelei de învâtământ in vederea ridicării ei la nivel internaţional;

e.         crearea posibilitâtilor materiale pentru perfecţionarea personalului didactic in vederea ridicârii calităţii invătământului ;

f.     crearea unei baze infrastructurale in vederea in vederea introducerii unor tehnologii moderne de învătâmănt ;

g.             crearea posibilităţilor materiale pentru sprijinirea studenţilor şi elevilor prin burse sociale şi de merit în şcoli;

h. acordarea sprijinului material pentru, intretinerea si functionarea institutiilor de invatamant;

j. organizarea sprijinirea in stop educativ - cultural a activitatilor elevilor, studentilor din şcoli in timpul liber, in afara activitatilor scolare - studentesti.

k. promovarea unor activltăji cultural — ştiinţifice: simpozioane, colocvii, publicasţii, tabere de arte, tabere educative în vederea stimulării cunoaşterii şi colaborării interetnice;

l. tipărirea — editarea de cărţi, albume, pliante şi cataloage.

IV. PATRIMONIUL SOCIAL SI VENITURILE FUNDATIEI

9. Patrimoniul social initial al fundatiei este de 5.000.000. lei depus la dispozitia fundatiei de catre fondator si consemnat conform actelor anexate. Patrimoniul initial va putea fi marit, prin:

a.       donatii, ajutoare material bunuri mobile si imobile din partea unor persoane juridice fizice din tara si din străinătate;

b.       donatii si sponzorizari din partea unor societati comerciale, organizatii, asociatii, etc. din tară şi străinătate.

c.       c. resurse financiare de la Bugetul de Stat conform art. 47 Cap. 7 din O.G. nr. 26/2000

10.Bunurile bănesti materiale ce vor constitui patrimoniul vor putea fi folosite destinate pentru:

·             realizarea scopului obiectivelor prevazute in art.3 din prezentul statut;

·             realizarea de investitii pentru imobile, mijloace de transport, procurare de materiale si utilaje in conformitate cu scopul si obiectivele insirate;

·             organizarea suportarea de activitati aducatoare de venituri care sa conduca la dezvoltarea patrimoniului fundatiei, pentru o mai buna realizare a scopului propus;

·             acoperirea tuturor cheltuielilor generate de buna functionare a activităţii fundatiei;

11.Fundatia va putea valorifica o parte din bunurile materiale primite ca ajutore sau donatii, in cotele limitele prevăzute de lege, pentru crearea de disponibilităti bănesti, care pot asigura cheltuielile generate de functionarea fundatiei.

 V. ORGANELE DE CONDUCERE SI FUNCTIONARE A FUNDATIEI

12.Conducerea fundatiei este asigurath de un Comitet de Directie numit de fondator (corpul de curatori), organ cu drept de decizie.

13.Comitetul de Directie (curatorul) hotăreşte in toate problemele importante cu privire la modalitatea de realizare a scopurilor propune:

·             asigură infăptuirea scopului şi obiectivelor fundatiei;

·             propune fondatorului modificarea statutului;

·             aprobă bugetul anual si executarea bugetară;

-         propune fondatorului lichidarea fundatiei;

·             numeste conducerea administrativă a fundatiei şi cenzori;

·             stabileste legăturile fundatiei cu organele de stat, institutii, societăti, fundatii, etc.;

·             intocmeşte regulamentele de functionare şi supraveghează activitatea organizatilor şi societatilor create de fundatie;

·             primeste şi analizeaza darea de seamă privind situatia financială a fundatiei; 14.Presedintele Comitetului de Directie are următoarele drepturi şi obligaţii:

·             reprezintă fundatia;

·             intocmeşte propune curatorului spre aprobare strategia menită să indeplineasca scopul si idealurile pentru care a fost infiintata fundatia;

·         conduce activitatea curentă a fundatiei;

·         supraveghează si răspunde de gestiunea patrimoniului şi intreaga avere a fundaţiei;

·         convoacă şi conduce lucrările Comitetului de Directie;

·         exercita controlul direct şi nemijlocit asupra tuturor actelor fundatiei si asupra actiunilor, intreprinse;

·         işi imparte reprezentarea şi responsabilitatea cu vicepreşedintii Fundatiei;

·         transmite dreptul de reprezentare, de la caz la caz şi altor membrii ai comisiei de directie sau organului de administratie.

15.Functionarea administrative a fundatiei este asigurata de organul de administratie numit de comitetul de directie. Organul de administratie este compus din: administrator si secretar.

 16.Organul de administratie are următoarele atributii:

·      Administratorul răspunde de ducerea la indeplinire a hotărîrile aduse de Curator, de gestionarea legală a bunurilor materiale si băneşti, de pregătirea organizarea adunărilor Curatorului si de activitatea curenta a fundatiei.

·      Secretarul fundatiei raspunde de asigurarea tinerii şi conducerii corecte a tuturor evidentelor fundatiei in procesul verbal al şedintelor corpului de curatori, de asigurarea securitatii documentelor fundatiei, de difuzarea documentelor pregătitoarea ale şedintelor membrilor de curatori.

17. În functie de necesitati, fundatia poate numi sau angaja contabil, gestionar si personal auxiliar.

VI.   DIZOLVAREA FUNDATIEI

19. In caz de dizolvare, lichidarea patrimoniului Fundatiei se va face de catre lichidatori numiti de fondator. Odata cu numirea lichidatorilor inceteaza mandatul organelor de conducere. Dizolvarea lichidarea fundatiei se va face conform legilor in vigoare. In caz de dizolvare, intregul patrimoniu al Fundatiei va trece in proprietatea opersoanei juridice desemnate de fondator.

VII.     DISPOZITII FINALE

20. Exercitiul financiar al primului an curge de la data infiintarii si se incheie la 31 decembrie a anului curent, dupa care acesta va coincide cu anul calendaristic. Evidenta contabila se va tine conform normelor legale in vigoare specifice fundatiilor

21. Bugetul anual al fundatiei se va intocmi tinand cont de venitul provenit de la toate sursele si anticipînd toate cheltuielile pentru tot anul financiar urmator necesare indeplinirii obiectivelor Fundatiei.

22. Fundatia iti pierde personalitatea juridica in urmatoarele cazuri:

·          când scopul ei nu mai poate fi realizat;

·         când fundatia a devenit insolvabila