BOD PÉTER EnRoHu
ALAPÍTVÁNY GYULAFEHÉRVÁR
Alapszabályzat

„Bod Péter” Alapítvány Alapszabályzata
 
I.                   Általános rendelkezések
 
1.      Az alapítvány román jogi személyiségként a jelenlegi alapszabályzat és az érvényben lévő törvényeknek megfelelően működik.
2.      Az alapítvány az 1924/21 számú törvényes rendelkezésnek megfelelően, az 1924/772 számú szabályzat és az 1954/31 végzés szerint alapíttatott.
3.      Az alapítvány román jogi személyiség, nemzeti célon kívüli, apolitikus, szabad jogi személyiség.
 
II.                Az alapítvány neve, székhelye és működési időtartama
 
4.      Az alapítvány neve „Bod Péter”.
5.      Az alapítvány székhelye: Gyulafehérvár, Regina Maria utca 7, Fehér megye.
6.      Az alapítvány határozatlan időre alakul.
7.      Céljai elérése érdekében az alapítvány országon belül és külföldön fiók intézményeket alapíthat.
 
III.             Az alapítvány célkitűzése
 
Az alapítvány a polihisztor Bod Péter (1712-1769) emlékét kívánja ápolni, ugyanakkor oktatási céljai is vannak. Az alapítványnak oktatási, tudományos, kulturális és társadalmi céljai vannak melyek az alábbi célkitűzésekben fogalmazódnak meg:
a.       Bod Péter eddig megjelent illetve publikálatlan műveinek kiadás, továbbá a barokk kor hatása a kultúrára és művészetre;
b.      Anyagi, erkölcsi és tudományos támogatás biztosítása a Bod Péter kulturális központ védelmére, megőrzésére és fejlesztésére, továbbá a vele egykorú barokk stílusú templom megőrzése Magyarigenben;
c.       Anyagi és erkölcsi segítségnyújtás az oktatás fejlesztéséhez;
d.      Az oktatási hálózat támogatása, megszervezése és megerősítése, nemzetközi színvonalra való emelése;
e.       A nevelők továbbképzésének anyagi lehetőségeinek megteremtése az oktatás színvonalának emelése érdekében;
f.       Az infrastrukturális alap megteremtése ahhoz hogy, az oktatásban új módszerek kerülhessenek bevezetésre;
g.      Az egyetemisták és tanulók szociális és tanulmányi ösztöndíjának anyagi fedezetének biztosítása;
h.      Egyes magán oktatási intézmények alapítására és segítségnyújtására anyagi fedezet;
i.        Oktatási intézmények alapítása fenntartása, és működtetésük anyagi fedezetének biztosítása;
j.        Szervezés és támogatás nevelési célból – a tanulók és egyetemisták iskolai és iskolán kívüli kulturális foglalkoztatása.
 
IV.             Az alapítvány alaptőkéje és bevételek
 
9.      Az alapítvány törzstőkéje 5.000.000 lei, melyet az alapító a mellékelt iratok szerint bocsátott az alapítvány részére.
a.       Ingó és ingatlan, anyagi és pénzbeni segítségnyújtás, adományok országon belüli és kívüli jogi és fizikai személyektől;
b.      Az országon belüli és kívüli egyesületek, szervezetek, gazdasági társaságok adománya és segítségnyújtása.
 
10. A törzstőke mely pénzügyi és anyagi alapból áll mely a következők rendeltetésére szolgál:
· Az alábbi alapszabályzat 3. paragrafusának célkitűzéseinek megvalósítása;
· Befektetések ingatlanokba, közlekedési eszközökbe, anyagok és eszközök beszerzése a felsorolt célkitűzések megvalósítása érdekében;
· Jövedelemszerző tevékenységek szervezése és felvállalása, melyek az alapítvány törzstőkéjének emelésére vezethetnek a kitűzött célok jobb megvalósítása érdekében;
· Az alapítvány rendeltetésszerű működésével kapcsolatos kiadások fedezése;
 
11. Az alapítvány a kapott anyagi támogatások és adományok egy részét a törvények szabta keretek között felhasználhatja, az alapítvány működési költségeinek fedezésére;
 

V.                Az alapítvány vezető és működtető szervei
 
12. Alapítvány vezetését Vezetőtanács végzi, melyet az alapító nevez ki (kuratóriumi tagok), végrehajtási hatalommal felruházva.
13. A kuratórium az összes lényeges kérdésről döntést hozhat és megszabhatja a végrehajtás módozatait;
 · Biztosítja az alaítvány céljainak és célkitűzéseinek megvalósítását;
· Javasolja az alapítónak az alapszabályzat módosítását;
· Jóváhagyja az évi költségvetést és annak végrehajtását;
· Javasolja az alapítónak az alapítvány felszámolását;
· Az alapítvány adminisztratív vezetőit és cenzorait kinevezi;
· Meghatározza az alapítvány kapcsolattartását az állami szervekkel, intézményekkel, szervezetekkel, alapítványokkal stb.;
· Összeállítja a működési szabályzatot és felülvizsgálja azon szervezetek, intézmények tevékenységét amelyeket az alapítvány hozott létre;
· Megkapja és kiértékeli az év végi mérleget az alapítvány pénzügyi helyzetéről;
14. A kuratórium elnökének az alábbi jogai és kötelezettségei vannak:
· Az alapítványt képviseli;
· Összeállítja és javasolja a kuratóriumnak azt a stratégiát melynek segítségével az alapítvány elérheti és megvalósíthatja azon céljait melyek létrejöttéhez vezettek;
· Összehívja a kuratóriumot és vezeti annak munkáját;
· Közvetlen és át nem ruházható felügyeletet gyakorol az alapítvány összes iratai és tevékenysége felett;
· Megosztja képviseleti jogát és felelősségét az alapítvány alelnökével;
· Átruházhatja a képviseleti jogát esetenként más kuratóriumi tagokra, vagy más adminisztratív tagokra;
15. Az alapítvány ügyvezető munkáját az ügyvezető szervezet biztosítja melyet a kuratórium nevez ki.
Az ügyvezető szervezet ügyvezetőből és titkárból áll.
16. Az ügyvezető szervezet tevékenységi köre:
·Az ügyvezető feladata a kuratórium határozatainak végrehajtása, az anyagi és pénzbeli javak könyvelése, a kuratóriumi ülések előkészítése és megszervezése és az alapítvány folyó ügyeinek intézése.
· Az alapítvány titkárának feladata az alapítvány összes nyilvántartásának helyes vitele és vezetése, az alapítvány iratainak őrzése, meghívők elküldése a kuratóriumi tagoknak.
17. Szükség esetén az alapítvány szerződtethet vagy kinevezhet könyvelőt, előkönyvelőt és kisegítő személyzetet.
18. A kuratóriumi tagok az alapítvány felügyelőket neveztek ki. A felügyelők felügyelik az alapítvány munkáját és a kuratórium részére, elkészítik az éves mérleget arról, hogy hogyan használták fel az anyagi és pénzügyi alapokat, és egy általános beszámolót készítenek az alapítvány tevékenységéről és céljainak megvalósításáról. Hiányosságok észlelésekor a felügyelők az elnöknek beszámolót készítenek, és javaslatokat tesz ezek kiküszöbölésére. Súlyos hibák észlelésekor összehívhatják a kuratóriumot.
 
VI.             Az alapítvány feloszlatása
 
19. Feloszlatás esetén az alapítvány törzstőkéjének felszámolását egy az alapító által kinevezett felszámoló végzi.
A felszámoló kinevezésével érvényét veszti a vezető szervek megbízatása.
Az alapítvány beolvasztása és felszámolása az érvényben lévő törvényeknek megfelelően történik.
Beolvasztás esetén az alapítvány egész törzstőkéje az alapító által kinevezett jogi személyiség tulajdonába kerül.
 
VII.          Zárórendelkezés
 
20. Az első pénzügyi év az alapítástól kezdődik és folyó év december 31-én ér véget, ezt követően folyó évnek megfelelően történik.
A könyvelést az alapítványokra vonatkozó törvényeknek megfelelően végzik.
21. Az alapítvány célkitűzéseinek megvalósítása érdekében az évi költségvetés elkészítésénél figyelembe kell venni az összes befolyó jövedelmet és előre kell tervezni a következő pénzügyi év kiadásait.
22. Az alapítvány elveszíti jogi személyiségét az alábbi esetekben:
· Nem valósíthatók meg céljai;
· Az alapítvány fenntarthatatlanná válik;
 
Jelen alapszabályzat 5 példányban készült és az alapítvány a Gyulafehérvári bíróság bejegyzési határozata után kezd el jogi személyiségként működni.
 
Alapító
Gudor Botond